Įvykdyti projektai

VSDFV projektai

1. "Elektronių socialinio draudimo formų priėmimo bei apdorojimo sistemos kūrimas ir diegimas".
Įdiegus „Sodroje“ Elektroninių SD formų priėmimo ir apdorojimo informacinę sistemą, draudėjai galės internetu formuoti ir pateikti pranešimus, apie asmenų socialinį draudimą kaip juridinę galią turinčius dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tai tik viena iš pradėto vykdyti projekto galimybių.

Draudėjai naudodamiesi naująja sistema sutaupys:
- laiką,
- žmoniškuosius išteklius,
- piniginius kaštus, archyvavimo paslaugų kaštus
Nebereikės vykti į Sodrą, stovėti eilėse priduodant pranešimus bei prašymus. Informacijos patikslinimui nebereikės vykti į Sodros skyrių.
Draudėjai galės operatyviai teikti pranešimus visą parą ir 365 dienas per metus, galės bet kada pasižiūrėti savo sukauptą informaciją Sodroje.
Draudėjas norėdamas pilnai pasinaudoti teikiamomis galimybėmis turi įsigyti kvalifikuoto e-parašo sertifikatą, tai būtų pagrindinė investicija, kuri atsiperka teikiant virš 10 elektroninių dokumentų per metus.
Ateityje daugės organizacijų (VMI, Statistikos departamentas, bankai ir kt.), kurios naudos e-dokumentų priėmimo sistemas, todėl e-parašas pasidarys būtinybė, kuri taupys Jūsų laiką.
Draudėjai galės lokaliai pildyti (su ABBYY eFormFiller) pranešimus, juos pasirašinėti portale ar lokalos pasirašymo įrangos pagalba ir pateikinėti į Sodrą iš lokalaus kompiuterio ar iš portalo.
Šiuo metu yra padaryta tinklinė sąsaja, kurios pagalba iš finansų valdymo sistemos bus galima pateikinėti pranešimus ir prašymus, pasirašytus kvalifikuotu e-parašo sertifikatu.

2.  Socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo taikomosios sistemos priežiūra ir vystymas.
Projekto metu atliekami programinės įrangos pakeitimai, vartotojų konsultavimas (VSDFV).

3. Informacinės sistemos „PK dalyvių ir PK sutarčių registro bei kaupiamųjų pensijų įmokų administravimas“ taikomosios sistemos priežiūra ir vystymas.
Projekto metu atliekami programinės įrangos pakeitimai, vartotojų konsultavimas (VSDFV).

4. „Išmokų skyrimas ir mokėjimas pagal tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisyną ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius tarptautines išmokas“ taikomosios sistemos kūrimas, diegimas, priežiūra ir vystymas. Taikomosios sistemos kūrimo metu turi būti realizuota: išmokų bylų skyrimas, mokėjimas ir apskaita, importuojamų iš kitų valstybių išmokų mokėjimas ir apskaita, VSDF valdybos informacinės sistemos kitų taikomųjų sistemų duomenų naudojimas, gautų iš kitų institucijų informacinių sistemų duomenų naudojimas, duomenų eksportas iš TS į bankines programas pagal šiuo metu galiojančias sutartis, apsikeitimas duomenimis su bankais apie mokamas išmokas elektroniniame pavidale, duomenų teikimas išmokų gavėjams pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisyną ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius tarptautines išmokas; duomenų teikimas automatiniu būdu išorinėms organizacijoms pagal duomenų teikimo sutartis ir t. t., vartotojų konsultavimas (VSDFV).

5. „E-formų duomenų , reikalingų įgyvendinti Europos Sąjungos reglamentus dėl migruojančių asmenų socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, rinkimo ir valdymo
taikomosios sistemos priežiūra ir vystymas. Projekto metu atliekami programinės įrangos pakeitimai, vartotojų konsultavimas (VSDFV).

6. "Elektroninės apdraustųjų ir išmokų gavėjų taikomosios sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos".
Elektroninė apdraustųjų ir išmokų gavėjų aptarnavimo taikomoji sistema skirta Internet tinko pagalba teikti elektronines paslaugas apdraustiesiems valstybiniu socialiniu draudimu, išmokų gavėjams bei kitiems Lietuvos Respublikos gyventojams.
Taikomoji sistema sukurta naudojant WEB technologijas. Taikomosios sistemos naudotojai turi galimybę naudotis sistema web naršyklės pagalba, neinstaliuojant jokių taikomųjų programų. Taikomosios sistemos duomenų bazė realizuota Oracle 10g RDBVS aplinkoje.
Taikomoji sistema sukurta ir veikia pagal Paslaugomis grindžiamos architektūros (angl. Service Oriented Architecture) principus. Duomenų mainai su kitomis taikomosiomis sistemomis realizuojami per Integracinę terpę, panaudojant XML Web Services technologijas, SOAP protokolą. Integracija su kitomis taikomosiomis sistemomis realizuojama tiek duomenų, tiek ir tinklinių paslaugų lygyje.
Realizuotos sąsajos su TS “Įmokos”, TS „EDAS“, Sodros dokumentų valdymo sistema, bankų IS, Skaitmeninio Sertifikavimo Centro (SSC) IS, Laiko žymos institucijų IS. Vyksta periodiniai automatizuoti tiek vienpusiai, tiek dvipusiai duomenų mainai. IS naudojasi daugiau kaip 1000 vartotojų.

7. Socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo taikomosios sistemos diegimas 58 VSDF Valdybos teritoriniuose skyriuose – vienas iš didžiausių UAB “Etnomedijos Intercentras”, subrangos pagrindu kartu su AB “Alna”, įvykdytų projektų informacinių technologijų srityje. Projekto vykdymo metu, nepertraukiant VSDFV teritorinių skyrių darbo, buvo pilnai įdiegta Oracle duomenų bazių valdymo sistemos pagrindu, naujai sukurta Socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo taikomoji sistema. 

8. Taikomosios sistemos PK dalyvių ir PK sutarčių registro bei kaupiamųjų pensijų įmokų administravimaskūrimas bei diegimas Oracle reliacinių duomenų bazių platformoje.
Ši taikomoji sistema susideda iš šių posistemių:
- Registravimo posistemė;
- Perregistravimo posistemė;
- Įmokų apskaitos posistemė;
- Analizės posistemė.
PK sistemos registravimo posistemė sukurta pensijų kaupimo dalyvių ir pensijų kaupimo sutarčių registrui administruoti. Ši posistemė atlieka tokias pagrindines funkcijas – duomenų apie PK bendrovės registravimas, duomenų apie PK fondus registravimas bei PK sutarčių registravimas ir šių duomenų tvarkymas.

  

VMI projektai

1. Gyventojų pajamų mokesčio administravimo informacinės sistemos plėtros ir priežiūros paslaugos.
Projekto Užsakovas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.
Projektas paskirtis- teikti GYPAS plėtros ir priežiūros paslaugas, užtikrinant šios sistemos atitikimą pasikeitusiems ir naujiems funkciniams ir nefunkciniams reikalavimams. GYPAS sistemos plėtros paslaugos apimtį sudaro preliminarių metinės gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos parengimas ir pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą, trečiųjų asmenų deklaracijų apdorojimas ir pažymų pagal jas parengimas bei perdavimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą, gyventojų pateiktų pajamų mokesčio deklaracijų apdorojimas, gyventojams vykdomų grąžinimų kontrolė, paskirstymo po biudžetus formavimas, 2% paramos apskaičiavimas, privalančių deklaruoti asmenų sąrašų parengimas. Taip projekte atliekami sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis (EDS, IMIS , Gyventojų registras, įmonių registras, MAIS) sistemos funkcijų modifikavimas ir naujų funkcijų sukūrimas. GYPAS priežiūros paslaugų apimtis GYPAS sistemos esamos ir naujai sukurtos programinės įrangos priežiūra, užtikrinant savalaikį incidentų šalinimą ir smulkius sistemos modifikavimus.
Projekte naudotos technologijos: Oracle Database 10g Enterprise Edition, Oracle Application server 10g Enterprise Edition, Oracle Developer Suite 10g.

2. Mokesčių apskaitos sistemos diegimo paslaugos (MAIS).
Pagrindinis MAIS diegimo projekto tikslas - įsidiegti MAIS ir sėkmingai pereiti prie kaupimo principo taikymo apskaitoje pagal naujuosius Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Įdiegta MAIS sudarys sąlygas VMI užtikriti skaidrią, tikslią ir teisingą mokesčių, įmokų ir rinkliavų apskaitą, VMI perduoto konfiskuoto, bešeimininkio ir kito turto tinkamą valdymą, naudojimą, disponavimą. 

3. Elektroninės deklaravimo sistemos modifikavimo, plėtros ir priežiūros paslaugos.
Projekto Užsakovas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.
Elektroninio deklaravimo sistemos (toliau - EDS) pagrindinė nauda – efektyvus mokesčių deklaravimo proceso Lietuvos Respublikoje įgyvendinimas ir administravimas.
EDS plėtros pagrindiniai tikslai:

  • Išplėsti ir patobulinti EDS taip, kad jos veikimas taptų efektyvesnis ir saugesnis, o išoriniams vartotojams aiškesnis ir patrauklesnis;
  • išplėsti EDS patikimo autentifikavimo, remiantis elektroninio parašo technologijomis galimybėmis, pasirašytų elektroninių deklaracijų, suderinamų su LAD reikalavimais oficialių elektroninių dokumentų specifikacijoms, kvalifikuoto elektroninio parašo sudarymo bei tikrinimo funkcionalumu; sukurti integruotą su ABBYY eFF 2.5 formų procesoriumi deklaracijų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu taikomąją sistemą.
  • EDS esamos ir naujai sukurtos programinės įrangos priežiūra, užtikrinant savalaikį incidentų šalinimą ir smulkius sistemos modifikavimus.

 

Sveikatos apsaugos ministerijos projektai

1. Pilotinės Nacionalinio lygmens 11 funkcijų e. sveikatos informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas. Visą Lietuvą apimančios ir tarptautiniais medicinos duomenų HL7 standartais paremtos elektroninės sveikatos bei sveikatos priežiūros įrašų sistemos, įgalinančią efektyvų sveikatos priežiūros sistemos įstaigų informacijos apie paciento gydymo eigą bei rezultatus įvedimą, naudojimą, perdavimą ir administravimą, garantuojantį savalaikį pasikeitimą duomenimis apie pacientams suteiktas paslaugas ir atliktus tyrimus kitose gydymo įstaigose, ir sudarančią prielaidas sveikatos priežiūros paslaugų ir visuomenės sveikatos gerinimui, kūrimas ir diegimas. Sistema užtikrina tęstinį gyventojo sveikatos priežiūros duomenų per visą gyvenimą kaupimą, jų prieinamumą visoms sėkmingu ir efektyviu gydymu suinteresuotoms pusėms, pakeičia nekoordinuotą ir fragmentišką ir todėl neefektyvią sveikatos informacinių technologijų plėtrą. Sistema integruojama su IS SVEIDRA, pacientų duomenų bei kitų duomenų periodiniams mainams.

 

Valstybinės ligonių kasos projektai

1. Privalomojo sveikatos draudimo paslaugų apskaitos posistemė yra Valstybinės ligonių kasos projekto “Privalomojo sveikatos draudimo kompiuterizuotos informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas” dalis. Naudojantis sistema atliekamos privalomojo sveikatos draudimo apskaitos funkcijos. Sistema skirta Valstybinei ligonių kasai, teritorinėms ligonių kasoms, gydymo įstaigoms bei vaistinėms. Pagal sistemos institucijų tarpusavio sąveikos būdą, duomenų apsikeitimo intensyvumą, funkcionalumą ir pan. išskiriami trys sistemos lygmenys: Nacionalinis; Regioninis; Vietinis. Nacionaliniame lygmenyje (Valstybinėje ligonių kasoje) yra centrinė duomenų saugykla. Čia tvarkoma visa sistemos duomenų bazė, administruojama sistema, tvarkomi klasifikatoriai ir registrai, vykdomas duomenų apsikeitimas su kitomis žinybomis: SODRA, Valstybinė mokesčių inspekcija, Gyventojų registru (Statistikos departamentu), bankais, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos darbo birža ir pan. Regioniniame lygmenyje (teritorinės ligonių kasos) yra regioninė duomenų saugykla. Teritorinėse ligonių kasose tvarkoma privalomojo sveikatos draudimo įskaita, vykdomas sveikatos draudimo pažymėjimų išdavimas ir apskaita, vykdoma paslaugų, teikiamų gydymo įstaigose, apskaita, tvarkomi atsiskaitymai tarp gydymo įstaigų, išrašomos pažymos, teikiama informacija apie privalomojo sveikatos draudimą, asmenų įskaitą ir kt.
“Etnomedijos Intercentras” dalyvauja bendrame “E-Sveikatos” projekte, kuris bus suintegruotas su sistema “Sveidra

 

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie KAM projektai

1. "Pensijų skaičiavimo informacinės sistemos plėtros ir priežiūros paslaugos."

Susisiekite su mumis